Welcome!

 

ข่าวกิจกรรม 

 


กปภ. สำนักงานใหญ่ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561

  การประส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (จุดรวมพล ด้านหน้าอาคาร 1)

 

สัมมนาโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2561

โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ชลบุรี

 

 

 

สมาคมสโมสร กปภ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

โดยมอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 

 

 

กองกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ตามแผนงานประจำปี 2561 (เดือนละ 1 ครั้ง)

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นของพนักงานในสังกัด

 

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง ผู้อำนวยการกองกิจการสัมพันธ์ นายสานนท์ ญาณะ หัวหน้างาน

พนักงานสัมพันธ์ และทีมงาน กกส. เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อนพนักงาน กปภ.สาขาชุมพร และท่าแซะ ตามโครงการเสริม

สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการดำเนินกิจกรรมของ

สมาคมสโมสร กปภ. (สปภ.) รวมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงานเพื่อนำไปพิจารณา

ปรับปรุงต่อไป

กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                       

มอบน้ำให้กับมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม                                                                                             

จำนวน 1,500 ขวด

 


หน้าถัดไป »