จำนวนผู้เข้าชม

สื่อรณรงค์ความปลอดภัย

 

 

 

        

   1. แนวทางและการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

       และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561   Click

    2.  รายละเอียดการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ. โดยสมาคมสโมกรการประปาส่วนภูมิภาค

         (สปภ.) 

          2.1 ใบสมัครสมาชิก สปภ.

          2.2 สิทธิประโยชน์สมาชิก สปภ.

          2.3 หนังสือการจัดทำเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ.

          2.4 แบบเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ.

          2.5 แบบฟอร์มขอสั่งจองเสื้อ ส.01 - 02

    3.  แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

         อันตราย (แบบ สอ.1)  Click

    4.  มาตรฐานคุณสมบัติอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) Click

    5.  แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (พ.ศ. 2561-2565) Click

    6.  สรุปผลการประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย (พ.ศ. 2557-2560)

         Click

    7.  มาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Click

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผอ.กกส. และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาประสบการณ์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานและเรื่องอื่นๆ อย่างหลากหลาย

  ##  อบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สนญ. 

        วันที่ 28 กันยายน 2560

 

 

 

 

 

 

ิ   ##  สัมมนาโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2559

         ระหว่างวันที่ 9 -12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช