จำนวนผู้เข้าชม

สื่อรณรงค์ความปลอดภัย

 

 

 

    1.  เกณฑ์การประเมินและคู่มือการดำเนินตามโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน

         มีความปลอดภัย ประจำปี 2560 Click

    2.  รายละเอียดการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ. โดยสมาคมสโมกรการประปาส่วนภูมิภาค

         (สปภ.) 

          2.1 ใบสมัครสมาชิก สปภ.

          2.2 สิทธิประโยชน์สมาชิก สปภ.

          2.3 หนังสือการจัดทำเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ.

          2.4 แบบเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ.

          2.5 แบบฟอร์มขอสั่งจองเสื้อ ส.01 - 02

    3.  แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

         อันตราย (แบบ สอ.1)  Click

    4.  มาตรฐานคุณสมบัติอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) Click

    5.  แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี (พ.ศ. 2561-2565) Click

    6.  สรุปผลการประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย

         ปี (พ.ศ. 2557-2560) Click

    7.  มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. Click

    8.  มาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Click

   

   อบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สนญ. กปภ.

   วันที่ 28 กันยายน 2560

 

 

 

 

 

 

ิ   สัมมนาโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2559

    ระหว่างวันที่ 9 -12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช