กองกิจการสัมพันธ์ 


 

วัตถุประสงค์

   ควบคุม ดูแล ด้านพนักงานสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ สภาพการจ้าง สวัสดิการ และมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

  บทบาทหลัก (Key Role)

  1.  การวางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน

  2.  การสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพัน (Employee Engagement) ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่มีต่อองค์กรในภาพรวม

  3.  วิเคราะห์และวางแผน เพื่อสร้างความผูกพันองค์กร 

  4.  สนับสนุนข้อมูลด้านการจ้าง และสวัสดิการ

  5.  จัดทำแผนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

  6.  จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งจัดเตรียมบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม

  7.  ร่วมจัดกิจกรรมภายในองค์กร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  8.  ประกาศวันหยุดประจำปีและวันหยุดอื่นๆ ขององค์กร

  9.  สนับสนุน ประสานงาน และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาคมสโมสร หรือชมรมที่เกี่ยวกับ กปภ. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

  10.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

  11.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

  12.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


  งานพนักงานสัมพันธ์


 

วัตถุประสงค์

  จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้่างความสัมพันธ์อันดี และดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

บทบาทหลัก (Key Role)

  1.  จัดกิจกรรมระหว่างพนักงาน กปภ. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

  2.  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

  3.  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องพนักงาน และให้ความเห็นด้านแรงงาน

  4.  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ กปภ.

  5.  จัดทำข้อมูลแรงงานสัมพันธ์ของ กปภ. เพื่อรายงานกระทรวงแรงงาน

  6.  เสนอแนวทางและดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างตามกฎหมาย

  7.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 

วัตถุประสงค์

   ดำเนินการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตามกฎหมาย

บทบาทหลัก (Key Role)

  1.  จัดทำแผนการดำเนินการด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย

  2.  ติดตามผลให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

  3.  ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติภัย

  4.  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  5.  ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดแทนกรณีพนักงานและลูกจ้าง ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

  6.  จัดกลุ่มพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

  7.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


 งานวิเคราะห์และสร้างความผูกพัน


 

วัตถุประสงค์

    ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการสำรวจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันของ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความผูกพันในองค์กร

 บทบาทหลัก (Key Role)

   1.  สำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร (Employee Engagement) รวมทั้งสำรวจความเห็นของพนักงานทุกระดับที่มีต่อการดำเนินงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ของ กปภ.

  2.  นำเสนอรายงานการสำรวจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันของผูปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสร้างความผูกพันในองค์กร

  3.  ศึกษาและวิเคราะห์ จากผลสำรวจเพื่อนำมาจัดทำแผนสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กร

  4.  เสนอแนวทางในการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศในการทำงาน

  5.  ร่วมสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เป้าหมายองค์กร พร้อมทั้งรวบรวม เสนอความคิดเห็น

  6.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมสร้่างความผูกพันภายในองค์กร

  7.  สนับสนุน ประสานงาน และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาคมสโมสร หรือชมรมที่เกี่ยวกับ กปภ. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

  8.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย