หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

                    1) อบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม  Click              

                    2) อบรมวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click         

                    3) อบรมวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราาชธานี  จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click

                    4) อบรมวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.3 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click     

                    5) อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโบนีโต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click     

                    6) อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสนากีฬาสมโภช 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click    

                    7) อบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 อ.เมือง จ.สระบุรี  จำนวนผู้เข้าอบรม 56 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click            

                    8) อบรมวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.7 อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวนผู้เข้าอบรม 53 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click         

                    9) อบรมวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click         

                    10) อบรมวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกองฝึกอบรมภูมิภาค 3 อ.เมือง จ.สงขลา จำนวนผู้เข้าอบรม 49 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click