มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ.

(Standard Safety, Health and Environment in the Work of the PWA.)

 

1. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. พ.ศ. 2562

 

2. แนวทางการดำเนินงานการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2563

    2.1 กปภ.สาขา และ กองมาตรวัดน้ำ 

    2.2 กปภ.สำนักงานใหญ่ กปภ.ข.1-10 และ กฝภ.1-3

    2.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

3. บันทึกแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการและการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน