หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

                    1) อบรมระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา  จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click

                         2) อบรมระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซด์ อ.เมือง จ.นครสวรรน์   จำนวนผู้เข้าอบรม 54 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click      

                     3) อบรมระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2556 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   จำนวนผู้เข้าอบรม 55 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click                 

                    4) อบรมระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี   จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5

                    5) อบรมระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา   จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

                        ทะเบียนวุฒิบัตร Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่ 1 , 2 , 3 , 4 ,