ข้อมูลประวัติการอบรม

                1. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

                2. ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่

                3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)                  

                4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

                5. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                6. การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ