วัตกรรมระบบบควบคุมฝุ่นสารเคมีของแผนกผสมสารเคมีในระบบผลิตน้ำประปา

(Dust Control System in Chemical Mixing Department of Water Supply System) 

1) ข้อมูลรายละเอียดผลงาน

2) VDO การผสมสารเคมีขณะใช้ระบบควบคุมฝุ่นสารเคมี