Welcome!

นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง

ผู้อำนวยการกองกิจการสัมพันธ์

ข่าวสาร กกส.        

แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา COVID-19 (กปภ.)

 


 ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 1 กันยายน 2563 กปภ. สำนักงานใหญ่       จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ    หนีไฟ ประจำปี 2563 ณ ด้านหน้าอาคาร 1         (จุดรวมพล) บัญชาการเหตุการณ์โดย                นายสุชัย เล็บสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)       เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง 

อบรมสัมมนาโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2563 "เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ภายใต้นโยบาย PWA 4.0 " ระหว่าง  วันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเพลย์พลาบิช จังหวัดระยอง

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายกฤษฎา ศังขมณี       รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ    การประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ผู้แทน        จิตอาสาและพนักงานในสังกัด กปภ. สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคข้าวสารไข่ไก่และน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. พร้อมกับร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณรอบโรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ            อีก 15 แห่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวพนักงานร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และแสดงเจตจำนงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สมาคมสโมสร กปภ. จัดกิจกรรม สปภ. สัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 โดยได้มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง ผู้อำนวยการกองกิจการสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานีผลิตน้ำ กปภ. สาขาบ้านโป่ง และพนมทวน เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ทดลองการใช้งานเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และตาข่ายนิรภัย (Safety Net) เพื่อป้องกันอันตรายการผลัดตกจากที่สูงในขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กกส.     ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมกับ กปภ.สาขาต่างๆ    ให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทราบแหล่งอันตรายในงานและสามารถจัดทำแผนงานบริหารจัดการลดและควบคุมความเสี่ยงได้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง ผู้อำนวยการกองกิจการสัมพันธ์ ได้จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ร่วมกับพนักงานในสังกัด เพื่อมอบนโยบายเรื่องการ    จัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 ให้เหมาะสมกับการบริหารงานและการดำเนินโครงการต่างๆ ของกอง โดยให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานพนักงานสัมพันธ์ และงานวิเคราะห์และสร้างความผูกพัน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจสำคัญของ กปภ. ต่อไป

ถัดไป >>>